Па схіле алфавіту

Сярэдняя: 5 (1 голас)
Адчай,
    аратай, аброк, асянчына, ахвяра,
    апрамецце, аблітня, аблігацыя, аблога,
    ажамеры, аберуч, асвер, аброць,
    аплітанік, аполак, асецішча, аер, абцугі,
    Адворня, адрына, асіта, аскома;

Боскасць,
    бохан, багаславенне, бальзамінка, бязь,
    бягельда, багун, буцян, боль, баль, блёкат,
    бель, Быкаў, Баркоўшчына, баракамера,
    бруёк, бёрды, бязмен, бёрны, беркавец,
    бома;

Вырай,
    вір, вуж, вугарына, варыўня, Вечалле,
    вярыгі, Вялікдзень, валачобнікі,
    Верасовачка, Велес, вурзгалка, вогнік,
    верацяно, волаць, вішшо, вотрыны, век,
    Вяркуды, вех, вусціш, вар;

Гаркота,
    гора, гара, гарлач, Грамніцы, Гілёня,
    гаспода, гадзіна, гадзіна, гонт, гузік,
    газоўка, гарохавіны, Грабакладзіна, гуз,
    галавешка, гай, грай, гарбар, грабар;

Дарога,
    далечыня, доўг, даланя, Дземенец, друкі,
    друз, дзядоўнік, Дзяды, дынаміт, далакоп,
    донар, дрот, даважак, дуля,
    дармаўшчына, дарэмшчына, дамавік,
    дамавіна, дым, даёнка, даніна;

Енкат,
    еменка, ендза, ерапеніцца, Ева, ельнік,
    Еўразія, еданіна, езданіна;

Ёкат,
    ёлкасць, ёд, ёўня;

Жалоба,
    жэрабя, жорны, жуда, жолаб, жур,
    журавель, жарабя, жароўня, Жыжаль,
    Жыцень, жарства, жмыха, журавіны,
    жаўна, жоўць, журлівасць, жомчуг,
    жаданне, Жывалака, жанчына;

Змярканне,
    зеўрыцца, золь, завіруха, затула, здор,
    Задаброцце, зык, загарадзь, зрэб'е, згрэб'е,
    забыццё, загон, загана, затока, Загавіны,
    залобак, заручыны, зданькі, забарона;

Іржа,
    імжа, імша, іржышча, істопка, Ілля,
    Ізбор, іншаверца, ірацыянальна, Ідута,
    іклы, Ілона, імшарына, ілоўка, іголка,
    ільмак, ікона;

Кірмаш,
    крумкач, кут, крывічы, куцця, Ксты,
    крэў, Каляды, Куліна, кара, кара, камель,
    крыж, касавільна, курмель, кужаль,
    куніца, крушня, Кавалеўшчына, капа,
    кАпа, капішча, кроклы, катоўня;

Ланцуг,
    лёх, луг, лой, лом, ластаўка, ласка, лёска,
    ляскат, ляскотка, латок, латока, лесавік,
    лейцы, лайно, лён, лотаць, лямантаваць,
    лашчына, ляшчына, лавіна, лядАік,
    лядоўня;

Мара,
    мана, Менск, Маскалёўшчына, мярэжы,
    мЯлінне, мох, мярлог, мурог, меліва,
    мліва, малодзіва, мех, мядзяк, міжЫпарніца,
    малацьба, Міклашэўская, маладзік,
    Мілавіца, мураванка, мама, маркота;

Нашча,
    нагбом, навошта, навобмацак, нАбільніцы,
    нядзеля, нэндза, насоў, ніты, нараспеў,
    начлег, норат, наравісты, нараканне,
    нораст, навала, нявывалака, непераліўкі,
    няснота;

Ойча,
    одум, овен, охра, Орша, ордэн, ода;

Прашчур,
    праснак, падсмеценне, паланачкі, пільсць,
    поўсць, пАкулле, пікар, павець, Пакроў,
    палюк, праварына, прадзіва, пястачка,
    Піліпаўка, Полацак, пакута, пазыка,
    пекла, пост, пулята;

Ракіта,
    рыдма, Радаўніца, радоўка, Роўба, радца,
    раніца, рэзгіны, рунь, рой, роў, рай, рана,
    радовішча, радабоць, ростанькі,
    радыяцыя, развітанне, рашпіль, росы,
    расплата, рум;

Споведзь,
    свет, сейбіт, смага, сведка, Спас, Саракі,
    Сарочына, сірата, сорам, сырапеня,
    скарга, скарбонка, стрыгнатка, студня,
    сухмень, саха, сарачыны, сачэнь,
    скароміна, сігалетка, Селівей, свята;

Талака,
    таропкасць, таемнасць, трыпутнік, трэтар,
    таварыскасць, трывучасць, Туроўля,
    туман, Тумаш, Тарэнта, танок, тубылец,
    тлушч, тлук, тлум, ток, такавішча, тата;

Ушача,
    ужо, улукаткі, уваскрошанне, узроўе,
    уток, удосталь, ужор, Улляна, увішна,
    урачыста, уборы, уроцы, Увалокі, уяўна;

Фэст,
    фарба, фара, фальга, фасоля, фуганак,
    Фарынава, фурманка, фіранка, флора,
    флянец, фаўна;

Холад,
    хвароба, хаўтуры, хутар, хорт, халераваць,
    хеўра, хада, хаўрус, харахорыцца,
    хмурына, Харон, хвартух, хусціна;

Цемра,
    цяжар, цапавільна, Цярэжка, цэбар,
    цьмян, цецярук, цурок, Царкавішча,
    церассядзёлак, цуг, цяць, цвяліць, цвет,
    цвіль, цвік, цвінтар, цэўка, цаўё,
    Ціханяты, цяробкі, цясніна;

Чарга,
    чалеснік, чарэнь, чарнобыль, чарот,
    чарада, чэмер, чэрава, Чаравэчча,
    чалавеча, чарэп'е, Чарнаручча, човен,
    чомбар, чорны, чапяла, Чарапоўшчына,
    чарапіца, чарвяк;

Шалі,
    шаргунок, шуметнік, шэрас, шаленец,
    шкода, шкада, шуфель, шархебель,
    шурпаты, шчавульнік, шулы, шыла,
    шарон, шана, шаша, шарэнніка, шчыра,
    шчодра, шаршатка, шчоглы, шчэць,
    шпак;

Ы-ы-ы-ы!

Экзамен,
    электроніка, электрапіла, электракрэсла,
    эрозія, эротыка, эпітэт, элегія;

Ютрань,
    юнацкасць, Юр'я, Юркоўшчына, юр,
    юхта, юха, Юпітэр, юлёва;

Яшчэ,
    яма, яр, ярына, Ярыла, Якута, ячнішча,
    ява, Ясь, язмін, ясік, ялавічына, ятроўка,
    яблык, ядваб, явар, яджгур, яслі, ягня;

I кожнае слова
Твой век пялегвае,
Пакуль у слоў цябе
Не выйграе пры дзяльбе
Ці-
  шы-
    ня...